Vrh O2 (5.7)

M: Fuzzina ze Zverimexu - sh fuzz splashed
O: Zeek Senega - shs sbp fox (Polská a Holandská linie)


Narozeno: 8/5

1. F (Olivia) - shs splashed - VOLNÁ
2. F (Orchidea) - shs? fuzz splashed - DOMA
3. M (Oreo) - shs? fuzz splashed - MÁLKOVÁ
4. M (Odin) - shs? fuzz splashed - CAUCHO SUERTE
5. F (Offline) - shs? fuzz splashed - DOMA


Olivia - VOLNÁ

Orchidea

Oreo

Odin

Offline